Generelle forretningsbetingelser

Få svar på dine spørgsmål til alt det praktiske vedr. samarbejdet

Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler, som indgås mellem Hyped Studio og kunden.

Tilbud

Tilbud, der afgives af Hyped Studio, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

Priserne anført i tilbuddet er bindende for Hyped Studio medmindre andet er nævnt i tilbuddet.

 

Betalingsvilkår

Alle priser er i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms.
Opkrævning fra Hyped Studio sker ved fremsendelse af faktura, og betaling skal ske via bankoverførsel.

Alle fakturaer skal betales med 8 dages betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter efter reglerne i renteloven. Herudover tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse, samt et kompensationsbeløb på 310 kr., som pålægges ved første rykker.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Hyped Studio berettiget med en 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at opsige aftaler hvorefter kundens brugsret til Hyped Studio ydelser ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Hyped Studio berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at opsige indgåede aftaler, og resterende arbejde faktureres.

 

Abonnementsperiode og opsigelse

Abonnementsaftalen i samarbejdet er gældende fra den dag, hvor du godkender tilbuddet, og fortsætter til du opsiger abonnementsaftalen, ved manglende betaling eller såfremt Hyped Studio opsiger samarbejdet.

Samarbejdet kan opsiges med løbende måned + 1 måned.  Såfremt du ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Hyped Studio. Hyped Studio er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde forinden den pågældende opsigelsesdato.

 

Ændringer af aftale

Ændringer af aftaler fra Hyped Studios side – herunder prisstigninger – meddeles via mail med et varsel på minimum 30 dage. Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt Hyped Studio andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

 

Behandling af personlige oplysninger

Hyped Studio og dens medarbejdere har under og efter opgavens gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden, kundens kunder og kundens forretningsforhold, fortroligt. Hyped Studio indhenter gerne samtykke fra medvirkende i videoerne. Personlige oplysninger om medvirkende videregives til kunden umiddelbart efter optagelserne er afsluttet og opbevares derefter ikke hos Hyped Studio – hverken fysisk eller digitalt.

Kundens data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser, m.m. vil som udgangspunkt blive lagret i en elektronisk mappe, der er tilgængelige for øvrige medarbejdere i Hyped Studio. Oplysninger af personlig karakter er dog undtaget.

Hyped Studio er berettiget til at anvende kunden, kundens navn og kundens logo som reference, på Hyped Studios forskellige medier – herunder hjemmeside og sociale medier.

 

Opbevaring af videomateriale

Hyped Studio opbevarer leverancen af ordren i 5 år fra leverancendatoen. Leverancedatoen optræder altid i filnavnet for leverancen. 

Med mindre der er indgået aftale herom, sletter Hyped Studio råoptagelserne 6 måneder efter leverancen af de godkendte videoer.

 

Immaterielle rettigheder

Hyped Studio er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang kunden måtte blive mødt med påstand på leverede opgavers krænkelser af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholdelse Hyped Studio, medmindre krænkelsen er forsætlig.

 

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at svare på beskeder, e-mails og telefonopkald fra Hyped Studio samt at deltage møder i det omfang, dette måtte være nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for opgavens gennemførelse.

 

Kontakt

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til info@hypedstudio.dk

 

Forretningsbetingelserne er senest opdateret 01.09.2023